Celebrate Recovery

Een 12-stappen-herstelprogramma gebaseerd op Bijbelse principes

Verandering van binnenuit

Als het leven pijn doet, als je jezelf niet meer in de hand hebt of wordt geleefd door angsten en problemen, dan ben je vaak geneigd om de gevoelens die daarbij horen diep weg te stoppen. Je zou graag een ander mens willen zijn, maar je weet niet hoe en leeft door zoals je gewend bent. Je probeert jezelf onder controle te houden, maar je kunt niet voorkomen dat je jezelf verliest in dat wat je juist niet wilt. Niemand ziet wat je met je meedraagt aan verdriet, schuldgevoelens of boosheid.
Je voelt je minderwaardig en onbegrepen, maar durft bijna geen mens te vertrouwen in je zoektocht naar begrip en veiligheid. Je wilt geen product zijn van je verleden of worden bestuurd door je gewoonten.
Je wilt gewoon mens zijn. Je vraagt je dikwijls af of het echt mogelijk is te leven in vrijheid en gevoelens van geluk te ervaren. Hoe kun je voorkomen dat je steeds weer dezelfde fout maakt? Hoe kom je af van die negatieve gedachten die je zo doen twijfelen aan jezelf? Waar vind je de kracht om te veranderen in de mens zoals die is bedoeld…?

De antwoorden op deze vragen worden gegeven in een uniek pastoraal herstelprogramma van twaalf stappen onder de naam CELEBRATE RECOVERY (‘Vier het herstel’ is de Nederlandse vertaling).

Het programma gaat uit van het gegeven dat de mens is geschapen door God en alleen via Hem weer zijn bestemming kan vinden. Dat betekent echter niet dat CELEBRATE RECOVERY alleen bedoeld is voor gelovigen. Ieder persoon die de Bijbelse basis van dit programma respecteert, kan een eerste stap zetten op weg naar verandering.

CELEBRATE RECOVERY is meer dan een programma. Er worden geen technieken aangeleerd die je helpen omgaan met je pijn, problemen of verslavingen. Er is meer nodig voor echte overwinning. Daarom leer je op een nieuwe manier naar het leven te kijken en er mee om te gaan, zodat er een diepe, duurzame verandering plaatsvindt van binnenuit.

CELEBRATE RECOVERY heeft op deze wijze tienduizenden mensen wereldwijd geholpen. Ook jij kunt geholpen worden! CELEBRATE RECOVERY helpt je om in de vrijheid te komen, vrede te ervaren, en een sterke persoonlijke relatie met God en andere mensen te ontwikkelen.

Wij dagen je uit om de eerste stap te zetten in het avontuur dat CELEBRATE RECOVERY heet.

Voor wie is CELEBRATE RECOVERY?

Het programma van CELEBRATE RCOVERY is in principe geschikt voor iedereen die ergens mee worstelt:

• Hoe accepteer ik wie ik ben?
• Ik wil leven zonder beheerst te worden door angst. Hoe?
• Hoe ga ik om met mijn verdriet?
• Hoe kom ik los van mijn verleden?
• Hoe ga ik om met mijn boosheid?
• Hoe kom ik los van mijn verslaving(en)?
• Eetproblemen, hoe vind ik mijn weg hierin?
• Problemen met mijn identiteit, hoe ga ik hier mee om?
• De gevolgen van seksueel misbruik voel ik elke dag, hoe kan ik dat hanteren?
• Ik worstel door het leven heen, wie helpt me?

Acht principes

De Bijbelse principes zijn gebaseerd op de Bergrede van Jezus.
1. Ik erken dat ik mijn leven niet zelf kan besturen, want ik ben God niet. Ik zie in dat ik geen controle heb over mijn neiging om foute dingen te doen en dat mijn leven onhandelbaar is.

Stap 1 “Gelukkig wie nederig van hart zijn…” (Matt. 5:3)

2. Ik geloof dat Hij bestaat, dat ik belangrijk ben voor Hem en dat ik Hem nodig heb voor een geheel Nieuw Leven.
Stap 2 “Gelukkig de treurenden…”(Matt. 5:4)

3. Ik kies er bewust voor om mijn leven in Zijn hand te leggen en te vertrouwen op Gods zorg en leiding in alle omstandigheden.

Stap 3 “Gelukkig de zachtmoedigen…'(Matt. 5:5)

4. Ik laat mijn leven door God reinigen.
Ik ben bereid om mezelf te onderzoeken en eerlijk mijn fouten te belijden aan mezelf, aan God en aan iemand die ik vertrouw.

Stap 4 & 5 “Gelukkig die zuiver van hart zijn…”(Matt. 5:8)

5. Ik geef God alle ruimte om mijn leven te veranderen. Ik vraag Hem nederig om al mijn verkeerde denk- en gedragspatronen te veranderen.

Stap 6 & 7 “Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid…” (Matt. 5:6)

6. Ik onderzoek al mijn relaties. Ik vergeef hen die mij pijn hebben gedaan en voor zover het mogelijk is zet ik recht wat ik anderen heb aangedaan.

Stap 8 & 9 “Gelukkig de barmhartigen…”(Matt. 5:7) “Gelukkig de vredestichters…”(Matt. 5: 9)

7. Ik blijf verbonden met Jezus, de Bron van het Leven. Ik maak dagelijks tijd voor God vrij om de Bijbel te lezen, te bidden en mezelf te toetsen aan Gods wil voor mijn leven en de kracht te ontvangen om Zijn wil te doen.

Stap 10 & 11

8. Ik geef mezelf over aan God en deel mijn Nieuwe Leven met andere mensen door te getuigen van wat God in mijn leven heeft gedaan en nog steeds bezig is te doen.

Stap 12 “Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden…” (Matt. 5:10)
De twaalf stappen

Op weg naar de overwinning!
1. Ik geef toe dat ik machteloos sta tegenover mijn verslaving en mijn dwangmatige gedrag; dat mijn leven onhandelbaar geworden is.

2. Ik geloof dat er een macht is die groter is dan mezelf en mij herstel kan geven.

3. Ik maak een beslissing om mijn wil en mijn leven over te geven aan Gods zorg.

4. Onder Gods leiding onderzoek ik mijn leven op een open en eerlijke manier.

5. Ik maak mijn fouten op een concrete manier bekend aan mezelf, aan God en aan anderen.

6. Ik ben er helemaal klaar voor dat God mij bevrijdt van mijn verkeerde denk- en gedragspatronen.

7. Ik vraag Hem nederig om al mijn tekortkomingen te verwijderen.
8. Ik maak een lijst van alle personen die ik schade heb aangedaan en verklaar mijzelf bereid om het met hen in orde te maken.

9. Ik maak het, indien mogelijk, meteen weer goed met die mensen, behalve als ik hen of anderen daardoor zou benadelen.

10. Ik ga door met mijn persoonlijk zelfonderzoek, en als ik fouten tegenkom beken ik dat meteen.

11. Door middel van gebed en het lezen van de Bijbel zoek ik wegen om mijn persoonlijke relatie met God te verdiepen, met het doel om Zijn wil te leren kennen en de kracht te ontvangen Zijn wil te doen.
12. Het gevolg van deze stappen is dat ik geestelijk ben veranderd. Ik probeer deze boodschap aan anderen uit te dragen en deze principes in heel mijn doen en laten in praktijk te brengen.

Kosten Celebrate Recovery

Dit herstelprogramma van een jaar wordt voor een groot deel door de Harmony gemeente gesubsidieerd. De bijdrage van de deelnemers is gesteld op 25 euro per persoon per kwartaal. Voor het hele programma betaalt een deelnemer dus 100 euro. Hiervoor ontvangt men 25 onderwijsavonden, werkmateriaal, 50 kleine groepsbijeenkomsten en 25 vieringen. Koffie en thee zijn voor de deelnemers gratis (voor frisdranken en versnaperingen betaalt men een kleine vergoeding).

Waaruit bestaan de kosten voor Celebrate Recovery?

Alhoewel een groot deel van het programma wordt geleid door vrijwillige medewerkers met specifieke gaven en deskundigheden worden er ook personeelkosten gemaakt. Er is vanuit de Harmony gemeente een speciale coördinator aangesteld. Ook wordt regelmatig gebruik gemaakt van professionele diensten. Daarnaast zijn er kosten verbonden aan de deskundigheidsbevordering van vrijwillige medewerkers. Andere kosten zijn o.a.: gebruik van ruimte, promotiemateriaal, badges, correspondentie,, gastsprekers voor de workshops, werkmap met lesmaterialen.

Hoe vindt de betaling plaats?

De betaling vindt plaats aan het begin van ieder kwartaal tijdens de onderwijsavonden. De deelnemers ontvangen een machtiging met het verzoek deze in te vullen. In de daarop volgende week wordt het bedrag automatisch van de bankrekening afgeschreven.

Als ik niet kan betalen?

Indien de financiële situatie van een deelnemer dusdanig is dat er geen bijdrage kan worden betaald, dan kan dat op de machtiging worden aangegeven. In overleg met de leiding wordt er dan naar een passende oplossing gezocht. Dit kan bestaan uit een gespreide betaling of een ondersteuning vanuit de Harmony Gemeente.