ANBI overzicht:

 

Naam: Stichting De Harmonie

RSIN: 006538411

Contactgegevens: Zijpendaal 11, 7544NS Enschede

Email: info@harmonyonline.nl

 

Doelstelling

De stichting wil de christelijke beginselen van geloof en naastenliefde en het verkondigen van het evangelie van Jezus Christus bevorderen. Ze richt zich ook op het in standhouden of kopen van gebouwen die de kerkgemeentelijke activiteiten ondersteunen. 

De stichting wil vanuit christelijke overtuiging gestalte geven aan de opdracht om dienstbaar te zijn aan onze medemens, door aandacht te wijden aan de concrete noden en behoeften van personen en groepen van personen en daardoor bij te dragen aan het bevorderen van sociale rechtvaardigheid.  

 

Beleidsplan 2015-2020

De stad Enschede kent een inwonertal van ongeveer 155.000 inwoners en is hiermee de grootste stad van Overijssel. De stad kent een grote diversiteit aan etniciteiten.

Tegelijkertijd blijkt uit de cijfers dat de bevolking van Enschede, vergeleken met andere grote steden in Nederland, zich kenmerkt door een lager gemiddeld inkomen van de bevolking, met specifiek ook een groot aantal huishoudens met een laag inkomen. Ook het werkloosheidpercentage ligt ruim boven het landelijk gemiddelde. Dit geldt tevens voor het aantal bijstandsgerechtigden en het aantal arbeidsongeschikten. Als kerkgenootschap willen we niet alleen maar hoorders, maar ook daders van het Woord zijn. Naast onze zondag en doordeweekse diensten willen de mensen helpen die aan de rand van deze maatschappij zijn beland.

We willen en kunnen dit niet alleen. Daarom hebben de samenwerkende christelijke kerken/gemeenten daarop een duidelijk signaal afgeven door gezamenlijk de christelijke normen en waarden van naastenliefde maatschappelijk verder te profileren – niet alleen in woorden, maar vooral in daden.

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Bestuurslid

Bestuurslid

Beloningsbeleid:

Niemand binnen de stichting krijgt een salaris uitbetaald. Ook de voorganger van de kerkgemeente niet. Vrijwilligers binnen de stichting kunnen eventueel worden beloond conform de onbelaste vrijwilligersregeling, met een maximum van Euro 100,– per jaar.

Verslag actuele activiteiten:

 

Participatie

We zijn aangesloten bij het Diaconaal Platform Enschede. Aanmelding is geschiedt d.m.v. een getekend convenant. De stichting heeft enorm kunnen bijdragen m.b.t. het helpen van de minderbedeelden in onze stad. We hebben 5 vrijwilligers gedetacheerd bij de Stadsbank Oost Nederland d.m.v. het project Schuldhulpmaatjes. Verder wordt het formulierenadviespunt bemand door vrijwilligers van het Diaconaal Platform Enschede waar deze vrijwilligers ook onderdeel van uitmaken. Er is metterdaad financiële en sociaal-emotionele ondersteuning verleend aan mensen die aan de rand van de maatschappij leven.

Vrijwilligers

De vrijwilligers binnen de diaconie van de kerkgemeente zijn voor het de uitvoering van het werk onontbeerlijk en belangrijk. Daar waar nodig en mogelijk zal vanuit het DPE ondersteuning worden verleend voor deskundigheidsbevordering en toerusting van extra diaconale taken. Er is veel werk verricht door onze Bijbelleraars, kinderwerkers, jeugdleiders, kosters, schuldhulpmaatjes, zangers, zangeressen en klussers. 

Zaal:

Onderhoud kerkzaal is naar volle tevredenheid.